wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » Regulamin
 • RABAT
 • baselinker
 • Integracja sky-shop
 • WYSYŁKA
Kontakt
 • PHU "Irena" Marek Łepkowski
  ul. Łużycka 12/2a
  44-100 Gliwice
  NIP: PL 631-116-09-21
  Regon: 273211455

  Alior Bank: 43 2490 0005 0000 4500 6816 2474
  NIP: 6311160921
 • E-mail:kontakt@sexshophurt.pl
 • Telefon506174101
 • Godziny działania sklepucodziennie 8.00 - 16.00, w soboty 8.00 - 14.00

Regulamin

Regulamin hurtowni internetowej www.sexshophurt.pl

I. Definicje
Użyte w Regulaminie zwroty oznaczają:
1.1. Klient – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
1.2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
1.3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach hurtowni internetowej sexshophurt.pl
1.4. Hurtownia Internetowa (Hurtownia) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.sexshophurt.pl, za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia;
1.5. Towar – produkty prezentowane w Hurtowni Internetowej;
1.6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy PHU'IRENA' Marek Łepkowski a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Hurtowni;
1.7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);
1.8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
1.9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj oraz liczbę Towaru.
 
II. Postanowienia ogólne
2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z hurtowni internetowej dostępnej pod adresem www.sexshophurt.pl
2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2.3. Hurtownia internetowa, działająca pod adresem www.sexshophurt.pl prowadzona jest przez firmę:
 
PHU'IRENA' Marek Łepkowski
Łużycka 12/2a, 44-100 Gliwice
NIP: 631-116-09-21   REGON: 273211455
wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej w Gliwicach pod numerem II/1142/96

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Hurtowni;
b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach Hurtowni;
c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Hurtowni;
d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Hurtowni.
2.5. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu http://sexshophurt.pl/regulamin-pm-24.html
2.6. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

III. Zasady korzystania ze Hurtowni Internetowej
3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z Hurtowni jest rejestracja w jej ramach.
3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Hurtowni. Konto zostanie w pełni aktywowane po pozytywnej weryfikacji wprowadzonych danych. Informacja o aktywacji konta zostanie przesłana drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w formularzu najpóźniej w przeciągu 48 godzin od wypełnienia i zaakceptowania formularza rejestracyjnego. PHU'IRENA' Marek Łepkowski zastrzega sobie prawo do odmowy aktywacji konta w przypadkach opisanych w punkcie 3.4.
3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe.
3.4. PHU'IRENA' Marek Łepkowski może pozbawić Klienta prawa do korzystania z Hurtowni, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Hurtowni, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
a.) podał w trakcie rejestracji w Hurtowni dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
b.) podał w trakcie rejestracji w Hurtowni dane firmy nieistniejącej, zawieszonej lub zamkniętej.
c.) dopuścił się za pośrednictwem Hurtowni naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Hurtowni,
d.) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez PHU'IRENA' Marek Łepkowski za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię PHU'IRENA' Marek Łepkowski lub marek handlowych dostępnych w Hurtowni.
3.5. Klient, który został pozbawiony prawa do korzystania z Hurtowni, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody PHU'IRENA' Marek Łepkowski.
3.6 Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
b) korzystania z Hurtowni w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Hurtowni niezamówionej informacji handlowej (spam),
d) korzystania z Hurtowni w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla PHU'IRENA' Marek Łepkowski,
e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Hurtowni jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
f) korzystania z Hurtowni w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
3.7. Hurtownia nie prowadzi sprzedaży detalicznej dla Klientów będących konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego.
3.8. Hurtownia udziela zgody na wykorzystywanie zdjęć i opisów oferowanych produktów na wskazanych przez Klienta stronach internetowych. Hurtownia zastrzega możliwość cofnięcia zgody w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu.
 
IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży
4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Hurtowni należy wejść na stronę internetową www.sexshophurt.pl  dokonać wyboru (jakie produkty, ich ilość, ewentualnie wskazać dodatkowe parametry: rozmiar, kolor), podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Potwierdzam zamówienie z obowiązkiem zapłaty” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Hurtowni wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
a) przedmiotu zamówienia,
b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów, w tym kosztów dostawy,
c) wybranej metody płatności,
d) wybranego sposobu dostawy.
4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Potwierdzam zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z PHU'IRENA' Marek Łepkowski Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail Potwierdzenie zamówienia, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia i fakturę pro-forma.
4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
4.10 Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie Hurtowni. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Użytkownik zostanie niezwłocznie poinformowany o stanie zamówienia w celu podjęcia decyzji, dotyczącej dalszego postępowania w sprawie realizacji zamówienia.
 
V. Dostawa
5.1. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską lub przez odbiór osobisty. Szczegółowy cennik znajduje się pod adresem: http://sexshophurt.pl/zasady-wysylki-pm-16.html
5.2. Termin realizacji dostawy wynosi od 24 h do 14 dni roboczych licząc od dnia złożenia przez Klienta Zamówienia w przypadku wybrania opcji: płatność gotówka przy odbiorze lub zaksięgowania wpłaty na naszym koncie w przypadku wybrania opcji: płatność przelewem (przedpłata). Jeśli dany produkt nie jest dostępny w naszym magazynie czas realizacji zamówienia może wydłużyć się (wówczas Klient jest informowany o zaistniałej sytuacji).
5.3 Do każdego zamówienia Hurtownia wystawia fakturę VAT.
 
VI. Ceny i metody płatności
6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
6.2. Klient ma możliwość uiszczenia należności:
a. Przelewem: towar jest wysyłany po wpłynięciu zapłaty na konto bankowe Hurtowni.
Dane do wpłaty:
Numer rachunku w Alior Bank: 43 2490 0005 0000 4500 6816 2474
PHU'IRENA' Marek Łepkowski ; ul.Łużycka 12/2a ; 44-100 Gliwice
b. Przelewem z odroczonym terminem płatności: płatność następuje do 4dni roboczych od złożenia zamówienia
c. Za pobraniem: płatność gotówką u Kuriera w momencie odbioru przesyłki.
 
VII. Reklamacje dotyczące Towarów
7.1. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres mailowy: kontakt@sexshophurt.pl . PHU'IRENA' Marek Łepkowski zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

VIII. Postanowienia końcowe
8.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy PHU'IRENA' Marek Łepkowski a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę PHU'IRENA' Marek Łepkowski
8.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.


Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu
Sklep przeznaczony jest wyłącznie dla osób dorosłych !
1. Na tej witrynie znajdują się zdjęcia artykułów erotycznych.

2. Jeżeli jesteś osobą niepełnoletnią lub jeżeli nie chcesz oglądać materiałów o treści erotycznej - opuść tę stronę !

3. Przekonaj się że korzystając z naszej wyjątkowej oferty, oszczędzasz czas i pieniądze, kupując w przyjemny i wygodny sposób.
Wejdź do sklepuZrezygnuj
RABAT